รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์

ภาควิชา : ภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชา : การออกแบบ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944853
Email : pitsamai.a@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: Textile Design สถาบัน: Philadelplia College of Textile & Science,United States of America
ปริญญาตรี สาขาวิชา: การออกแบบอุตสาหกรรม สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ